23 February 2007

 حرفهاي آخر هفته


حرفهاي آخر هفته

  • اعترافهاي آخر هفته :

- اعتراف مي كنم معتقد شده ام آدم بعضي حرفها را فقط بايد براي خودش بگويد و بالا و پايينهاي رفتاريش را در درون نگه دارد . و آن ماسك لبخند را بر لبانش داشته باشد .

- اعتراف مي كنم تحمل كردن يك آدم پر از غم هميشگي براي همه دشوار است و من چون از تحميل كردن خود بدم مي آيد . هويتهايم را بازسازي مي كنم و آن چه خوشايند است را مي آورم رو تا دقايق بودنم با ديگران برايشان خوشايند باشد .

- اعتراف مي كنم خوشحال مي شوم كه بتوانم با حرفهايم كسي را آرام كنم و روزنه اي نو برايش به جهان باز كنم.

- اعتراف مي كنم باز هم پول ييهويي اين هفته خيلي بهمان چسبيد . البته ديگر مثل دفعه اول نبود ولي كلن خوب بود. اعتراف مي كنم خرج كردنش از در آوردنش سخت تر شده .

- اعتراف مي كنم ديروز بالا كه بودم حوسمان رسيد توپ واليبال را برداريم چند تا اسپك بزنيم . دو تاي اولش خوب بود ولي سومي صاف خورد به آن زنگ بلبلي حمام و اعتراف مي كنم جنازه هايش را انداخته ام يك

جايي . چون خيلي ضايع بود .اعتراف مي كنم دچار عذاب وجدان هم نشدم خوب خورد ديگر [ شما هم صدايش را در نياوريد كسي هنوز نديده ]

- اعتراف مي كنم حالا مطمئنم كه بدجوري نامتعادلم يك روز از ذوق دارم ميميرم و فردا روز از خالي پرم . يكي به دادم برسد .


  • درد دلهاي خودماني آخر هفته :

- خيلي ضايع مي شود اگر نتوانم اين پروژه ها را درست در آورم .

- هر آن منتظرم اين خانوم صاحب پروژه بزنگد و با آن لهجه اصفهانيش بگويد : سلام ! خانوم مهندس هستند ؟ خودتونيد؟ خوبيد . چي شد ؟ ... مثل كابوس شده.

- ازينكه همه بيخود فكر مي كنند هيچ غمي ندارم و كلي شادم حرسم مي گيرد . ازنكه همه هم فكر كنند خيلي غمگينم بدم مي آيد . خب !‌مي توانند دو دسته شوند ديگر همه نيستند نه؟

- نقاشيهاي اتاقم سقوط مي كنند. ديشب كلي صدا آمد ، صبح ديدم ناپلئون خودش را از كنار مارك توآين پرت كرده پايين . حالا نمي دانم سر چي دعوايشان شده ولي ناپي جان اينكه رسمش نيست ، خودت به جهنم با آن هيكل خودت را مي اندازي زمين نمي گويي نصفه شبي زلزله به راه بيافتد .

- وقتي آن گروه جانيها را توي 360 گذاشته بودم . راستش يكجورهايي ترسيده بودم . نه ! زياد نه ها ! يك كمي . آره !‌مي دونيد كه !‌من ؟ ترس ؟ نه !!!!‌.. ولي مخصوصا مورد آخر كمي تا قسمتي ترس ورمان داشت . حالا بگرديم يك سوژه جديد پيدا كنيم دلمان گرفت . آدم بايد به يك اميدي زندگي كند به هر حال .حداقل از يك چيزي بترسد يا غمگين شود . اينكه نمي شود ، بي مزه !


  • توصيه هاي آخر هفته :

- توصيه مي كنم تنهايي ِخودتان را باور كنيد و بدانيد كه هيچ كس ابدي نيست . درست است كه ممكن است خاليتان كند ولي بيشتر از خالي كردن پرتان خواهد كرد.

- توصيه مي كنم در هيچ صورتي ورزش را فراموش نكنيد .

- توصيه مي كنم با خودتان لج نكنيد . بعضي مواقع از خوب بودن از مفيد بودن فرار مي كنيم .

- توصيه مي كنم برويد درختانتان را مرمت كنيد وگرنه يك ماه ديگر كه از خواب بيدار شدند دردشان مي آيد . ( بابا دارد بيد مجنون را مرمت مي كند )


  • آرزوهاي آخر هفته :

- آرزو مي كنم همه آنهايي كه بيخود عاشق مي شوند و بي خود فارغ مي شوند بدانند ، بايد قبري براي معشوقشان بسازند و برايش سوگ بگيرند چون آن آدم ديگر زنده نمي شود. مرده است و ..ديگر هيچ .پنج شنبه ها برايش گل ببريد و آرزو كنيد هيچ كس عزيزي را اين چنين از دست ندهد .

- آرزو مي كنم اين آدمهايي كه اين روزها مي بينم مي آيند و مي روند خريد عيد مي كنند سال خوبي داشته باشند. بهتر از هر سال .

- آرزو مي كنم ازين برزخ بيايم بيرون . قسمتي از خودم را چال كنم و لگد مالش كنم كه ديگر هيچگاه انقدر به خودم لعنت نفرستم . در خودم فرو نروم . وقتي به كسي لبخند مي زنم ته دلم احساس نكنم عجب دروغي و يك چيزي ته دلم براي خودم بسوزد و نگران بشود. دلم مي خواهد هماني باشم كه همه مي بينند . نه آني كه پشت خنده هايش براي خودش سوگ گرفته . خيلي خسته شده ام ازين گونه بودن .

- آرزو مي كنم كارهايم سرو سامان بگيرد يك بومي برداريم يك رنگي بپاشيم رويش . يك آبرنگي لا اقل . حتي مدادي ، زغالي . يك چيزي .. دستمان خشكيد بس كه چسبيده به اين كيبورد .

- آرزو مي كنم يك معجزه اي بشود من ارشد فرتي بروم توي دانشگاه . مي خواهم شير يا خط بياندازم .

- آرزو مي كنم بتوانيم يك شركتي بزنيم ، قبلش آرزو مي كنم برنامه هايمان راست و ريست شود . دانشمان را بالا ببريم . بعد سالهاي بعد كه باحال شديم اولين شركت رسمي شبيه سازي شبكه را براي شبيه سازي

تمام موسسات بنا كنيم . ابر شبيه ساز شبكه . كاش بشود. كاش ِاميد خيلي خوب است ، كاش ِافسوس آدم را ويران مي كند


  • جك آخر هفته :

طرف* نشسته بوده توي كنكور شير يا خط مينداخته تستا رو مي زده . آخراي جلسه مراقبه مي بينه طرف عرق كرده هي تند تند اين سكه رو مي ندازه بالا پايين . مي گه :آقا داري چي كار مي كني ؟ مي گه دارم مرور مي كنم

* : اين طرف احتمال زياد خودمم . كسيو دراين وضع ديديد تعجب نكنيد.


  • آهنگ آخر هفته :

بي هم زبان : محمدرضا شجريان
بدجوري مي چسبد . حيف كه حالش نيست لينكش كنيم . ولي خواستيد بگوييد . دندمان نرم مي گذاريمش .


  • ته مانده ء حرفهاي آخر هفته :

- چه فسون نافرجامي به اميد بي انجامي / واي ازاين افسون سازي خدايا

- خدا اگر چيزي هم نباشد همين كه هيچ نيست آرامش دهنده است .

- يك وقتي ذات را فهميدم كه كسي صفاتم را مي شمرد بعد گفتم پس خودم چي ؟ خودم كجاي اينها بودم . بعد خودم را تازه ديدم .و ذات را پيدا كردم .

- من حسودم ؟ نه ! جدي ؟! هستم ؟

- مفصلمان انقدر درد مي گيرد حتي نمي توانيم دراز نشست برويم . چه كارش كنيم . شما مثل من نباشيد برويد دكتراگر درد و بلايي آمد سرتان .

- فكر مي كرديم 10 اسفند خيلي دير است كلي وقت دارم حالا مي بينم همين هفته است . زهي خيال باطل !!!!!‌... من واقعا از خودم شرمنده ام . باور كنيد ديگر كم آورده ام . تمام نمي شود به جان ملك الموت .

- اگر كسي ازين جا احتمالا رد شد و شبيه ساز شبكه يا همان ان.اس خودمان را كار كرده بود و مي دانست اندازه صف و متوسط ظرفيت را چطور در بي سيم مونيتور مي كنند . به من هم بگويد . دارم كم كم خل مي شوم . كي اين داكيومنت را داده است ؟ نمي توانست اين را هم يك جايي بنويسد ؟ خسيس !!

- بوي عيد است . هرچقدر هم مرده باشم ، عيد خوش زندگيست .

Labels:
Today's Pic

About me

I am not what I post, My posts are not me. I am Someone wondering around, writing whatever worth remembering.
Lables

[ کوتاه نوشت ]

[ شعر نوشت ]

[ فکر نوشت ]

[ دیگر نوشت ]

[ روز نوشت ]

[ نوروز نوشت ]

[ از آدم‌ها ]

[ ویکند نوشت ]

[ داستان نوشت ]

[ ابوی ]

[ انحناهای عاشقانه ]

[ خاطرات بدون مرز ]

[ فیلم نوشت ]Archive

December 2004
April 2006
August 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
January 2013
April 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
January 2014
February 2014
March 2014
September 2014
December 2014
October 2016
November 2017
March 2018


Masoudeh@gmail.com