آدمی که زاده می‌شود نه فقط او، که دنیایی به رنگ او از چشمان او زاده می‌شود. هر آدمی که زاده می‌شود، مسبب تولد موجوداتی نو از دیگران است درون خود، به چشمان، به گوش‌ها و لمس. و لاجرم نوید نویی‌ست برای دیگری برای حضور در دنیایی به شکلی که پیش از این نبوده، گو این‌که اگر اویی نبود شاید این‌گونه من‌ای هیچ ‌گاه متولد نمی‌شد.
 هر ارتباطی تولد جدیدی‌ست بر هر انسانی، هر کنشی، واکنشی، هر چشمی که به چشمی لحظه‌ای ثابت می‌ماند و هر دستی که در دستی گره می‌خورد رنگ نویی است از وجود منشوروار انسانی، که تنها در تقابل با یک شخص و فقط یک شخص خاص اتفاق می‌افتد. در مأمن چشم‌های دو طرف، در پناه دستان و لبان و هنگامه‌هایی که فقط دو تن از آن خبردارند و ناگزیر نای فریادش نیست چه حتی سعی وزین به شناساندنش شود به دیگران. آدم‌ها به تعداد دوستان و اطرافیان و مراودان‌شان متولد می‌شوند، پس تولد هر کس، تولد همه نیز هست. این‌ست که فقط باید بگویم چه خوش است تولدت در چشم گشودن من.

بیست و هفت تیرماه 

Labels:


و خداوند صبحانه روی بالکن مشرف به خیابان ولیعصر را آفرید. 

Labels:Nothing Else Matters-Lissie

سه شنبه ست. مک با فارسی خوی درستی ندارد. از وقتی مک نشین شده‌ام نه مگر بنا به ضرورت دلم به نوشتنم نرفته. سه شنبه روز من نیست. روز دوستم است. روز من دوشنبه ست. دوشنبه‌ها نارنجی‌ست. سه‌شنبه ها قرمز من‌اند. از روزی که دوستم گفت که سه‌شنبه‌ها روزش است روز من هم شد. به همین سادگی؟ از این هم ساده‌تر. سر خر الاغم را کج کردم عصر به شتاب برگشتم خانه. هیچ عجله هم نداشتم حتی. کرختی کردم از صبح برای درس خواندن، با این حال از همیشه بیشتر درس خواندم. نمی دانم چم بود. ولی بود. یک چه‌می بود. چه‌ی نمی‌دانمی بود ولیزرا. بابا زنگ زده بود ظهر. مامان گفت که روغن شترمرغ بخرم. هیچ یادم نماند موقع برگشتن. بابا گفت که روغن شتر برای فلانی ها خریده. من هی گفتم شترمرغ و بابا هی گفت آها و دوباره قصه‌ی شتر. گفت که دلش برایم تنگ شده. زودتر برگردم تا نرفته. دلم خواستش. چه بی دیوار. من سخت پوستم. این طوری نیستم که به کلام دلنشین بگویم دلم برایت تنگ شده از صبح، زود برگرد تا نرفته ام بیرون. ولی بابایم بلد است. خوبست که بلد است. بلد بودن خوبست. کاش یاد دادنش را هم بلد بود. من سخت پوستم. دلم که تنگ بشود بهانه‌گیر می‌شوم. فرار می‌کنم. قهر می‌کنم با خودم. اصلن آشتی با من بیگانگی دارد. گفت که دلم برایت تنگ شده و من گفتم بیکاری و بی دردی! و قاه قاه خندیدیم. زود آمده‌ام برای کارهای جدی مثلن. عوضش یک آهنگی پیدا کرده‌ام… داشتم ری‌ونج می‌دیدم وسطش یکهو یکی شروع کرد به خواندن. شعرش گمانم متالیکاس. ولی به لبان این دختر انگار جایی از رگ‌های من پاره شده باشد و این صدا ازش بتراود بیرون. صدایش را دوست داشتم. فیلم را پاز کردم. توی گوگل سرچ کردم هو سینگز ناتینگ اور مترز این ری‌ونج تی‌وی شو؟ و گفت لیزی و حالا آهنگش را پیدا کرده‌ام. اولش که شنیدم می‌خواستم ایمیملش کنم به دوستم. احساس کردم‌ به این هوا و دلی که منم، می‌اید. فکر کردم کلی حرف زده‌ام توی این. بعد دیدم هیچ‌کدام از این‌ها نمی‌چسبد به هم. چسباندن هم بلد نیستم. پشیمان شدم. گفتم بگذارمش همین‌جا دور هم. انگاری نشسته باشیم دور آتش شب توی یک بیرون پر سایه‌ای. همه در خودشان فرو رفته باشند. نور روی صورت‌هاشان رنگ داغ خوشی داشته‌باشد. و این هم بخواند مثل یکی از خودمان که خواندن هم شاید نداندToday's Pic

About me

I am not what I post, My posts are not me. I am Someone wondering around, writing whatever worth remembering.
Lables

[ کوتاه نوشت ]

[ شعر نوشت ]

[ فکر نوشت ]

[ دیگر نوشت ]

[ روز نوشت ]

[ نوروز نوشت ]

[ از آدم‌ها ]

[ ویکند نوشت ]

[ داستان نوشت ]

[ ابوی ]

[ انحناهای عاشقانه ]

[ خاطرات بدون مرز ]

[ فیلم نوشت ]Archive

December 2004
April 2006
August 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
January 2013
April 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
January 2014
February 2014
March 2014
September 2014
December 2014
October 2016
November 2017
March 2018
December 2018


Masoudeh@gmail.com