16 March 2007

 حرفهاي آخر هفته


حرفهاي آخر هفته

مقدمه اي در باب : سه هفته است اعتراف نكرده ام . اعتراف نكردنم به جايي بر نمي خورد . كلن اعتراف كردن چيز غمناكي است . آدم ياد دادگاه مي افتد ولي اين بارها روي دلم مي ماند اگر چيزي نگويم . حداقلش در لفافه هايي كه راز و رمزشان بايد گشوده شود . با اين حال خيلي از چيزهايي كه در اين سه هفته اتفاق افتاده يادم رفته براي همين سعي مي كنم آن چه را ايادم هست بنويسم .


  • اعترافهاي آخر هفته :

- اعتراف مي كنم زندگي موهبت بزرگيست و از آن مهم تر خوب زندگي كردن است .

- اعتراف مي كنم دارم خودم را براي يك جنگ سرد با خودم آماده مي كنم . زماني مي خواستيم اين شولاي منطق را گاه گداري برداريم ولي حالا فكر مي كنيم هميشه اگر باشد امن تر زندگي مي كنيم .

- اعتراف مي كنم بعضي وقتها ميل به يكي شدن در انسان انقدر تقويت مي شود كه بي تاب مي شوي . هنوز هم مي داني كه تنهايي ولي انگار يكي مي تواند از آن مرزهاي بي كسي بگذرد .

- اعتراف مي كنم بسيار آدم مزخرفي هستم كه همين جوري فرت و فرت روي هم كار قبول مي كنم .

- اعتراف مي كنم كي ترسم به استاد راهنمايم بزنگم . هنوز .

- اعتراف مي كنم اين كيف و كفش سفيدمان بد جوري روي اعصابمان است و هي مي نشينيم نگاهش مي كنيم با خودمان فكر مي كنيم . اين ديگر يعني چه ولي خب راه به جايي نمي بريم . اعتراف مي كنم وقتي هم آن مغازه دار با آن هيكل مردانه اش مضحك كفشهاي قرمز نوك باريك را در مغازه پوشيده بود و قر مي داد كلي حرف آمد در دهانمان ولي همه اش را قورت داديم .

- اعتراف مي كنم سريع تر مي خواهم بروم هزارتو را بخوانم .

  • دردو دلهاي آخر هفته :

- مريضي دم عيد يكي از بدترين دردهاست كه من دچارش شده ام . تا حرف نزده بودم نفهميده بودم صدايمان هم گويا رفته مرخصي

- يك چيزهايي در ته دلمان مانده . يك جور چيزهاي عذاب آوري . يك چيزهايي با يك عالمه علامت سوال . علامت سوالهاي من هيچ وقت پاك نمي شوند يا بايد جواب داده شوند يا ساليان سال همان جا بمانند .

- وقتي پيچ پشت مونيتور دوستمان شكست از ترس چند تا سكته ناقص زديم . خيلي بد است آدم نتواند امانت دار خوبي باشد .

- همه چيز دارد بر مي گردد به حالت سابق . و من ازين خوشحالم .

- تولد سعيده هم يكي از اتفاقات خوب بود . آن كارته هم كه رويش نوشته بود:
To my Dear Sister for her birthday
به نظرمان خيلي باحال آمد . چقدر سازش واقعن .


  • توصيه هاي آخر هفته :

- توصيه مي كنم تنهايي خودتان را باور كنيد ( اين چندمين بار است اين توصيه را مي كنم شايد تكرار است براي خودم اين طوري راحت تر مي توانم زندگي ام را ادامه دهم )

- توصيه مي كنم كارهايتان را كلاسه كنيد . بگذاريد به امان خدا هيچ چيز خودش هيچ وقت درست نمي شود.

- توصيه مي كنم حتمن توي اتاقتان يك گلدان داشته باشيد . يا حداقل توي خانه تان .

- توصيه مي كنم بهار گلهاي جديد بگيريد بكاريد يك جايي . بگذاريد احساس زنده بودن در شما مثل خون ظهور كند و جريان بيابد .

- توصيه مي كنم عيد را دوست داشته باشيد . حداقل ديدن اين همه مردم را كه خودشان را با درختان نو مي كنند. چه كسي مي تواند دوست نداتشه باشد اين همه زندگي را .


  • كتاب آخر هفته :

پيامبر و ديوانه - جبران خليل جبران


  • آهنگ آخر هفته :

فعلن كه افتاديم روي دور موسيقي فيلم . از اين دور درآمديم مي رويم سراغ چيزهاي ديگر.


  • ته ماندهء حرفهاي آخر هفته :

- دم عيدي سرما خوردن هم از آن مصيبتهاست . اين كه ديگران سرما خوردگيت را هم درك نكنند مصيبت بالاتريست .

- اين دكتر خرسندي اگر ميلمان را جواب مي داد كلي از مشكلاتمان حل شده بود .

- يكي از روزهاي خوب زندگيم توي اين سه هفته قايم شده و خب نمي دانم تكرار مي شود يا نه . چيزي جايش را پر خواهد كرد يا نه . ولي فكر مي كنم هرچقدر هم اتفاق در زندگيم بيافتد بعضي چيزها جاي خودشان را حفظ مي كنند .

- مانده ام كه عشق را مي شود فراموش كرد يا نمي شود.

- بعضي ها را مي بينم مي آيند خريد عيد ولي همه با هم دعوا دارند . حالمان گرفته مي شود انگار يك وظيفه اجباري بر گردنشان است كه مي خواهند از دستش راحت شوند ، مي شود وظايف اجباري را هم با ذوق انجام داد نمي شود؟

- نمي خواهم زياد شود براي همين همين جا تمامش مي كنيم .

+


پ.ن : اين شماره هزارتو هم منتشر شده با موضوع نشانه . ما مي رويم بخوانيم شما هم برويد بخوانيد

Labels:
Today's Pic

About me

I am not what I post, My posts are not me. I am Someone wondering around, writing whatever worth remembering.
Lables

[ کوتاه نوشت ]

[ شعر نوشت ]

[ فکر نوشت ]

[ دیگر نوشت ]

[ روز نوشت ]

[ نوروز نوشت ]

[ از آدم‌ها ]

[ ویکند نوشت ]

[ داستان نوشت ]

[ ابوی ]

[ انحناهای عاشقانه ]

[ خاطرات بدون مرز ]

[ فیلم نوشت ]Archive

December 2004
April 2006
August 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
January 2013
April 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
January 2014
February 2014
March 2014
September 2014
December 2014
October 2016
November 2017


Masoudeh@gmail.com