20 March 2007

 بهـــا رينهشروع سال نو را حتما بايد تبريك گفت . تبريك نگويي تبريك مي گويدت . براي من شروع سال هيچ وقت با ارامش قابل ديدن نبوده الان هم نيست ، آخرين روزها هميشه توي خانه ي ما جنگ جهاني مي شود از آنهايي كه با تمام وجودت مي خواهي ازشان فرار كني ولي آدم از خانه اش كه نمي تواند فرار كند قانون اين است كه از هر جايي به خانه ات فرار كني ولي وقتي خانه ات يك طوري باشد كه بخواهي در آن نباشي بايد چه كني ؟ اين را به خودت القاء مي كني جاهاي ديگر مسلما از اينجا بهتر نيست وقتي خانه ات اين طوريست ، جايي كه قسمتي از آن مال توست وقتي جاي ديگري باشي ديگر حتي اين مالكيت را هم نداري. پايت را راحت روي زمين هم نمي تواني بگذاري يك چيزي درونت زار مي زند كه اين جا مال من نيست .
بعله !‌خانه ي ما الان در آخرين دقايق جنگ جهاني به سر مي برد آخرين چيزها ريخته روي زمين و منتظر است يكي برود جمعشان كند .بقيه هم مي خواهند اين كار را بكنند ولي گويا به آن آساني كه ديده مي شود نيست .

+

اين چيزي كه عيد ،‌آغاز سال با خودش مي آورد يك جنبش ناگهانيست . كشور انگار توي يك ماهيتابه ي روغن افتاده باشد . همه بي دليل خاصي وول مي خورند . آدم پايش كه مي رسد بيرون كمي مي ترسد ،‌گاهي اوقات يادم مي رود چه شده كه همه ديوانه وار مي دوند داد مي زنند و دور خودشان مي چرخند . انگار محكوم شده باشند به نو شدن .

+

زياد ديدم امسال دعواهاي سر خريد را ، توي خيابان را ، دم عيد را ، فلاني سر فلاني داد مي زند ،‌آن يكي گريه مي كند . آن يكي پولي ندارد كه بخرد و ... چه بگويم ديگر . بعضي وقتها هم محكوم بودن به نو شدن گويا خوب نيست . اين وظيفه ي اجباري را بعضي اوقات دلم مي خواهد از گردن بعضي ها باز كنم .

+

من اين نو شدن زمين را زياد دوست دارم . آغاز بهار كه راه مي روم صداي قلب زمين را مي شنوم كه با شدت مي تپد و مردم را به هيجان مي اندازد كه برايش پا بكوبند . خانه ها را بتكانند ، قلبها را صفا دهند ،‌آينه ها را صيقل دهند . ماهي و سبزه پر كنند . زمين را جارو كنند و هم ديگر را در آغوش بكشند كه شايد اين هيجان قلب زمين را آرام ببخشد . ديوانه وار نه از روي اختيار است كه اين روزها شهر دور خودش مي چرخد . مست مانند .

+

دلم مي خواست كارتي را كه كشيده بودم ضميمه اين تبريك مي كردم كه نشد . از آن جايي كه شانس ما رفته علف چراني ، اسكن نشد بكنيمش . اين است كه حالا تبريك خالي خاليمان را بپذيريد تا ببينيم چه مي شود .

+

برايتان يك دنيا خوشي و آرامش آرزو مي كنم
و برايتان آرزو مي كنم امسال از هر سال بيشتر احساس خوشبختي كنيد ، خوشبختي در معناي واقعيش يك حس است . داشتن يا نداشتن ربطي به خوشبختي ندارد . اوج لذت در رضايت از زندگي و خواستن چيزهاي نو بدون حسرت است . بخواهيد و نخواهيد كه ديگران نخواهند . دوست باشيم و دوست داشته باشيم . امسال را براي خودمان طوري آغاز كنيم كه خوشبخت ترين آدم روي زمين باشيم .

سبد سبد گل تقديمتان باد
--
m.t.h

Labels:
Today's Pic

About me

I am not what I post, My posts are not me. I am Someone wondering around, writing whatever worth remembering.
Lables

[ کوتاه نوشت ]

[ شعر نوشت ]

[ فکر نوشت ]

[ دیگر نوشت ]

[ روز نوشت ]

[ نوروز نوشت ]

[ از آدم‌ها ]

[ ویکند نوشت ]

[ داستان نوشت ]

[ ابوی ]

[ انحناهای عاشقانه ]

[ خاطرات بدون مرز ]

[ فیلم نوشت ]Archive

December 2004
April 2006
August 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
January 2013
April 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
January 2014
February 2014
March 2014
September 2014
December 2014
October 2016
November 2017
March 2018


Masoudeh@gmail.com