23 April 2007

 واي بر خدايي كه شما بندگانش باشيد


سلام آقاي رئيس جمهور

پيرو فرمايشاتتان و امور در دست اقدامتان كه به واقع براي ما «ملت ايران» شادي و نشاط را به ارمغان آورد و اين اصل را براي همه ي ما مسلم كرد كه دولتتان شعار اين دوره ي طلائي را كه همانا مهرورزي و عدالت است براي تمام ما به ارمغان آورده است .چند نكته ي زير را بر خود لازم مي دانم خدمتتان عرض كنم .
آقاي رئيس جمهور عدالتي كه در اين گيتي پهن كرده ايد از نوع ديگريست . چه كسي فكر مي كرد شما به اين امر اذعان داشته باشيد و تفاوت بين زنان و مردان جامعه ي اسلامي را حتي در پوشش آن ها در نظر بگيريد . و به هر دوي اين اجناس (جنس ها - جنوس) به يك چشم نگاه كنيد .
اين نهايت ذكاوت شما را مي رساند كه ازين طريق مي توانيد آقاياني را كه به سربازي نرفته اند فالفور دستگير كرده و سر تراشانشان كنيد و به خدمت نظام كه بر همه واجب و مسلم است و كوتاهي در آن به مثابه كفر است ارسال بنماييد .
آقاي رييس جمهور چه كسي فكر مي كرد شما با آن جثه ي كوچك ونحيف و [...] تان اين همه بتوانيد رعب ايجاد كنيد و ته دل ملت را خالي كنيد . آزادي هاي محدودمان را بگيريد و مدام اين دغدغه را در ذهنمان بياندازيد كه آي يك خال مويمان بيرون نيايد و اي واي كه پاچه مان را باد نبرد بالا ، يك وقتي باد از اين ور و آن ور نيايد تا برجستگي هاي بدن زن مسلمان نمايان شود كه حيثيت جامعه ي اسلامي همانا بر باد مي رود .
شما چه خوب فهميده ايد كه ما هيچ مشكلي جز لنگ و پاچه ي ملت نداريم . هر چه مشكل اين بين پيش مي آيد همانا ازين معضل آب مي خورد .آن زنان را هم اگر از اول با باتوم به خاطر حجابشان لت و پار مي كرديد هيچ وقت هشت مارسي به وجود نمي آمد يا آن معلمهايي كه حالا رويشان باز شده اعتصاب مي كنند يا همان دانشجويان هجده تير (كه آدم دلش خون مي شود !‌خب بشود ، نظام به خطر نيافتد . دل چه اهميتي دارد) .
آقاي رئيس جمهور به آن خدايي كه زير چادرهايشان مخفي مي كنند و دل ندارند نشانش دهند قسم ، به آن بوي تعفني كه از آن قيافه ها بالا مي آيد و به آن نكبت و كثافت خوديت كه مذمتش در همه ي داستانها و مثلها آمده ؛ كار شما كم از كار رضاخان نيست كه هر سال روزش به حساب كشف حجاب فرياد مي زنيد . و ديكتاتوريش را نهي مي كنيد . كه رضاخان هرچه بود ديكتاتور بود و نام جمهوري را به يدك نمي كشيد كه حالا بيايد تمام افكارمان را جايگزين ترس كند كه نكند كسي با باتوم بكوبد بر بدنت كه ...
آقاي رييس جمهور شما بد به روز ملت آورده ايد ، به كجا مي خواهيد برسيد ؟ . دل يكسري جوان را مدام مدام مي شكنيد كه نظام درست شود . تخم نفرت مي كاريد در دل نسلي كه قرار است براي شما مملكت بسازد . به چه دل خوشي اي دختران و پسران ما بايد در اين مملكت بمانند و ايرانشان را بسازند جوري كه ايرانتان دست نخورده بماند .
آقاي رييس جمهور واي بر شما و واي بر خدايي كه شما بندگانش باشيد شمائي كه به حكم شرع اصل را ول كرده ايد چسبيده ايد به فرع . به قول خودتان جلوي فاحشه گريها را مي گيريد غافل ازينكه فاحشه ها را خود نظام چنان ساخته كه از زير اين تيغ آرام سر را مي كشند بيرون و كسي كه كنار لباسش به پره ي شما گير مي كند آدم هاي معموليند كه عرفشان ايجاب مي كند اين طور بگردد و اين نه حرام است نه مستلزم هم چين عقابي .
آقاي رئيس جمهور نمي دانم چه بر سر ملت آمده اين بار كه همه سكوت كرده اند و همه لب به دندان گزيده اند كه اگر بلائيست بگذرد .چه بر سر ملت آورده ايد كه كسي مقابله نمي كند . چه دلم مي سوزد كه صداي بعضي ها بالا گرفته اين بار كه آي ديديد و حقشان بود و حقتان است . چه زجري دارد ديدن اين مملكت ويران كه آدمهايش زودتر از در و پيكرش دارند ويران مي شوند .آقاي رئيس جمهور شما كجاي كاريد ؟

يك ويران شده

Labels:
Today's Pic

About me

I am not what I post, My posts are not me. I am Someone wondering around, writing whatever worth remembering.
Lables

[ کوتاه نوشت ]

[ شعر نوشت ]

[ فکر نوشت ]

[ دیگر نوشت ]

[ روز نوشت ]

[ نوروز نوشت ]

[ از آدم‌ها ]

[ ویکند نوشت ]

[ داستان نوشت ]

[ ابوی ]

[ انحناهای عاشقانه ]

[ خاطرات بدون مرز ]

[ فیلم نوشت ]Archive

December 2004
April 2006
August 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
January 2013
April 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
January 2014
February 2014
March 2014
September 2014
December 2014
October 2016
November 2017


Masoudeh@gmail.com