27 April 2007

 حرفهاي آخر هفته


حرفهاي آخر هفته

  • اعترافهاي آخر هفته:

-اعتراف مي كنم هيچ چيز به اندازه ي پشه نمي تواند روي اعصابمان راه برود و اين در شرايطيست كه دلمان نمي آيد ضربه اي بر آن وارد كنيم كه نمي دانم از كجا آب مي خورد اين دلسوختنمان !
-اعتراف مي كنم سه شنبه ي اين هفته خيلي خوب بود و اعتراف مي كنم آن آسانسوري كه هرچه مي زديم با آن كه حركت مي كرد هر چه در را باز مي كرديم همان طبقه بوديم كلي حيرت و خنده ي ما را برانگيخت .
-اعتراف مي كنم بعضي تصادفات كه دراين عالم ميافتد كلي فكمان را به حالت ماكسيمال روي زمين پهن مي كند و مي مانيم كه من بي جنبه ام يا كلن اين زندگي مان از بيخ و بن يكجوريست !

  • درد و دلهاي خودماني آخرهفته:

- ازدواج كردن دوستان مايه ي خوشحاليست .همان قدر كه آدم را به وجد مي آورد يك غمي را هم مي ريزد در دامن آدم كه خب ! كنار مي آييم .
-از آن بهتي كه گفتم از بعضي تصادفات مي آيد كلي سردرگمم كه اين تصادفات از كجا آب مي خورد ولي هي به خودمان تشر مي زنيم كه بي خيال ولي اصولن مساله ي حل ناشده براي ما به مثابه بستني نخورده است !
-يكي از صادقانه ترين و صريح ترين اعترافات را اين خانوم اتموئيد نشين وقتي ازشان سوال كرديم براي چه اين رشته را انتخاب كرديد ، كردند كه هر وقت يادمان مي آيد كلي احسنت مي گوييم و مي خنديم ![گرچه ما رازداريم خواستيد درگوشي مي گوييم چه گفتند ]
-يعني اين مهندس دكامايا كلي هم ما را ترساند هم ما را خنداند وقتي ما را برد توي پاركينگ پاساژ و از آن جا صاف رفت توي مردانه و ما را تنها گذاشت .
-دنيا خيلي كوچكست ها!
-در حال حاضر گرگوار سامسا آقاي را نافرم درك مي كنيم.گاهي دلمان مي خواهد انقدر چيزي نخوريم تا سقط شويم.
-و ان حيووني كه در كنيسه ي ما حضور داشت وقتي فكر مي كنيم اگر كسي به كنيسه نيامده بود ترسي هم نداشت برامان يك حسايي رالقا مي كنه كه شايد بعدنا نوشتميشان.گرچه بعداز يك بطري ويسكي كه اولين وآخرينش بود ديگر داستان واره اي ننوشتيم! راستي در مورد آن هم ميلتان كشيد خوشحال مي شويم نظراتتان را بدانيم


  • توصيه هاي آخر هفته:

-توصيه مي كنم چيپس و پنير بخوريد تا كلي خوش خوشانتان شود .
-توصيه مي كنم انقدر ترسو نباشيد . حالا ما همه را ديديم توي خيابان مقنعه به سر [نه اين بهتان است!من شوخي كردم نمي خواستم سرم كنم].
-توصيه مي كنم انقدر حرف اطرافيان برايتان مهم نباشد.
-توصيه مي كنم حواستان را جمع كنيد به جاي كلوئو نگوييد چلو به جاي گوچي نگوييد گاگسي به جاي نايك نگوييد نايت تااين مهندس دكامايا كلي به ريش نداشته تان بخندد.

  • آرزوهاي آخر هفته:

-آرزو مي كنم همه خوشبخت باشند.
-آرزو مي كنم ازين احساس غمي كه اكنون روي دلم سنگيني مي كند رها شوم.
-آرزو مي كنم بعضي ازچيزهاي پشت پرده برايمان رو بشود.
-آرزو مي كنم زودتر برويم كفش بخريم چون توي گلويمان گير كرده.

  • كتاب آخرهفته:

مسخ - كافكا
+
،شكارچي-مهمان مردگان-در كنيسه ي ما-شمشير-جلو قانون


  • آهنگ آخر هفته:

دو تا اهنگ كه از ديشب شد سه تا آقاي ساسان خان عاصي گذاشته اند توي وبلاگشان.كلي بر دل مي نشيند به گوش جان نيوش كنيد!


  • جوك آخر هفته:

روزي روزگاري مردي مي رود مسجد كه نماز بخواند در آن جا مشاهده مي كند كه جمعي مشغول غذا گرفتن هستند آنها رو به شخص مي كنند ومي گويند اگر ميخواهي همي نماز به جاي آري به دانشگاه رو !شخص مي پرسد مگر دانشگاه محل فضلا و دانشمندان نيست؟ گويند اگر مقصودت دانشجويان و روشن فكرانند آنها در اوين سكني دارند.مرد در حيرت فرو رفت و پرسيد پس دزدان وياغيان را كجا برند؟! حرف مرد به پايان نرسيده بود كه يكي از آن ميانه ندا داد "پس حكومت را چه كس گرداند؟"
[هرگونه پيام سياسي در اين جوكايت رو تكذيب مي كنم و اطمينان ميدم هرگونه تشابه اسمي تصادفيست]

- همين جا اعلام مي كنم كه از هري و بر و بكس ممنون و كلي پيام كوتاه در يافت كرده ام كه جمعي از خواندن حكايات ايشان ريسه رفته توي دستگاه نخ ريسي مانده اند . از من خواسته شده تشكر كنم كه مي كنم .

  • ته مانده ي حرفهاي آخر هفته:


-مهندس دكامايا فكر مي كند اگر نوشابه و دوغ بود والزامن پليس صد وده بود عاشورايي به وجود نمي آمد
-يك دوست قديمي كه خاطراتش زنده شود آدم ياد بچه بازيهايش ميفتد.روبرو شدن با خود قبليتان حالا هر چه كه بوده جسارت مي خواهد پس جسور باشيد.
-انسان پر از نقصهاييست كه لازمه ي وجود است و در امتداد آن داراي اراده ايست كه به او قدرت مهار مي دهد از ضعفهايتان نترسيد ولي سعي كنيد مهارشان كنيد.
-چقدر خوب كه مي شود زير درختها نشست و گلها را نگاه كرد.
-خوب نيست رابطه اي كه براي يكي يونيك است و تكرار ناشدني براي ديگري صرفن همان است با بدنهايي متفاوت.
-عشق وقتي كامل است كه درست در لحظه ي عاشق شدن معشوقت را از دست بدهي والا آدميست و نقصان.و اين چون وچرا ندارد.
-مجمع البحرين جاييست ميان دو درياي هستي و نيستي ،وجود و بي وجودي جايي كه در پي موت اختياري به آن جا خواهي رسيد و بلوغ از آن جا آغاز مي گردد.و مردن اختياري جز قطع علقه هاي شهواني كه خوديت را بالا مي برد نيست .
-عقل است كه انسان را از افتادن به چاه ابتذال باز مي دارد ، عقل از عقال به معناي كشكك زانوي شتر گرفته شده و آدمي را باز مي دارد در اميالش غوطه ور شود . و به او توانايي مقابله مي دهد ، ترياك (يا هر گونه مخدري) عقل را كه مايه ي تفاخر بشر است زايل كرده و انسان را به حيوان بدل مي كند و در نظر من هر چيز كه انسان را از خود باز بدارد و به ديگري مشغول بدارد ترياك است كه عقل را زايل كرده آدمي را به راهي مي نهد كه پايانش جز پشيماني نيست .
-ما يك دوري مي خواهيم برويم الموت بزنيم شما هم بفرماييد ، مهمان باشيد!

  • سوال آخر هفته:

-انتهاي دنيا برايتان كجاست؟


  • هديه ي آخر هفته:
دو تا جمله هست من دوستشان دارم شايد شما هم دوست داشته باشيد :
They didn't build the Rome in one day .
&
No relation will end over night

پست آخر پورج خان هم حرف ندارد !
به چالش كشيدن چاملي هم خيلي چسبيد !

پ.ن : اندر احوال ما ي محمدرضا خان گويي احوال ملت ماست !Today's Pic

About me

I am not what I post, My posts are not me. I am Someone wondering around, writing whatever worth remembering.
Lables

[ کوتاه نوشت ]

[ شعر نوشت ]

[ فکر نوشت ]

[ دیگر نوشت ]

[ روز نوشت ]

[ نوروز نوشت ]

[ از آدم‌ها ]

[ ویکند نوشت ]

[ داستان نوشت ]

[ ابوی ]

[ انحناهای عاشقانه ]

[ خاطرات بدون مرز ]

[ فیلم نوشت ]Archive

December 2004
April 2006
August 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
January 2013
April 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
January 2014
February 2014
March 2014
September 2014
December 2014
October 2016
November 2017


Masoudeh@gmail.com